TRA CỨU KẾT QUẢ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN PT5

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

Thí sinh nhập số Căn cước công dân vào ô dưới đây: